Ukončení předplatného titulů Economia lze provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněné osoby (u firmy navíc s razítkem).
  • Písemné žádosti o ukončení předplatného zasílejte poštou, e-mailem nebo faxem (viz kontakty).
  • Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začíná běžet první den měsíce následujícího po obdržení žádosti o ukončení.
  • Předplatné sjednané v rámci marketingové akce není možné ukončit po dobu trvání závazku.